Akreditovaný kurz „Inštruktor jogovej terapie“ 15.-17.3., 11.-14.4.2024


Všetkým záujemcom o vzdelávanie dávame do pozornosti nový termín kurzu inštruktorov jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa 🙂 Tento kurz je určený tým, ktorí sa o jogu zaujímajú, praktizujú ju a radi by sa posunuli ďalej vo svojej praxi, ale aj v hlbšom poznaní rôznych oblastí jogy. Kurz je určený tým, ktorí sa zaujímajú hlavne o zdravotné aspekty cvičenia a praktizovania rôznych jogových techník s cieľom podpory a zachovania nielen fyzickej kondície, ale aj psychickej a mentálnej rovnováhy. V kurze Inštruktor jogovej terapie 1.kvalifikačného stupňa sa budeme zaoberať predovšetkým praktizovaním ásan vychádzajúc z princípov zdravého vedomého pohybu, praktizovaním dýchacích techník na základe poznania fyziologických princípov správneho dýchania, využitím techník pratjaháry za účelom zdokonaľovania schopnosti odpútať sa od podnetov prichádzajúcich z okolia. Neodmysliteľnou súčasťou jogovej terapie sú techniky koncentrácie a meditácie, ktoré nás môžu postupne priviesť nielen k vnútornému stíšeniu, ale aj k spoznávaniu samých seba, čo je základným predpokladom práce na sebe.

Kurz inštruktorov jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa organizujeme v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave. Uskutoční sa v dvoch učebných blokoch:

15.-17.3.2024 všeobecná časť,

11.-14.4.2024 špeciálna časť – jogová terapia.

Výučba všeobecných predmetov (anatómia človeka, fyziológia telesných cvičení, biomechanika, pedagogika a psychológia športu, diagnostika trénovanosti, výživa a formy regenerácie) začína v piatok 15.3. v poobedňajších hodinách a končí v nedeľu 17.3. na obed, uskutoční sa prezenčnou formou v priestoroch FTVŠ UK Bratislava.

Výučba tém zo špecializácie jogová terapia bude prebiehať od štvrtka do nedele 11.-14.4., denne od 9,00 do 18,00 hod. podľa rozvrhu výučby, ktorý účastníci dostanú mailom pred začiatkom kurzu. Miesto konania: Centrum jogy, zdravia a pohybu v Bratislave, Ipeľská 4.

Lektori kurzu:

 • výučbu všeobecnej časti zabezpečujú pedagógovia FTVŠ UK Bratislava
 • lektori špeciálnej časti – jogová terapia: Adriana Pročková, Silvia Studenič Bobocká, Ľubica Zubaľová

V rámci špecializovanej časti – teória a prax jogovej terapie sa budeme venovať týmto témam:

 • história jogy, základy jogovej filozofie
 • Pataňdžaliho osem stupňov jogy
 • joga čikitsa a jogová terapia
 • jemnohmotná anatómia (Šaríra trajam a Paňčakóša)
 • princípy zdravého pohybu v joge
 • vývojová kineziológia a jej využitie v jogovej terapii
 • základné ásany, ich správne prevedenie v súlade so zásadami zdravého pohybu, fázy praktizovania ásany
 • použitie cvičebných pomôcok v jogovej terapii, dopomoc pri cvičení
 • základné dýchacie techniky a ich využitie v jogovej terapii, diagnostika dychu, spojenie vedomého pohybu a dychu
 • zdravotné aspekty a účinky vybraných pozícií a dýchacích techník
 • mudry, bandhy, práca s energiou v jogovej terapii
 • relaxácia – jej princípy a metódy
 • tvorba lekcie jogovej terapie, štruktúra lekcie, obsah, vzťah inštruktora a cvičenca
 • súčasné moderné štýly jogy a ich využitie v jogovej terapii (jin joga, restoratívna joga)

Po absolvovaní kurzu nasleduje samovzdelávanie a záverečná skúška. Predpokladaný termín skúšky: koniec mája 2024 (bude upresnené počas kurzu). Skúška zo všeobecných predmetov má formu písomného testu. Skúška zo špecializácie pozostáva z ústnej a praktickej časti, absolvent kurzu bude schopný zostaviť a viesť lekciu jogovej terapie v súlade s princípmi zdravého pohybu. Podmienkou úspešného absolvovania kurzu je odovzdanie písomnej záverečnej práce v rozsahu 5-8 strán textu (bude upresnené na kurze).

Po úspešnom absolvovaní všetkých častí kurzu a záverečnej skúšky obdrží absolvent Osvedčenie o kvalifikácii Inštruktor jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa v zmysle platného zákona o športe vydané FTVŠ UK v Bratislave, s časovo neobmedzenou platnosťou. Toto Osvedčenie Vás oprávňuje k vykonávaniu činnosti inštruktora v rámci krajín EÚ, k registrácii na živnostenskom úrade aj v registri osôb pracujúcich v športe.

V cene kurzu 680 € je zahrnutá výučba, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia a občerstvenie počas špeciálnej časti kurzu. Ubytovanie si účastníci zabezpečujú sami.

Na kurz sa môžete prihlásiť mailom: akademia@fsport.uniba.sk

V prípade, že máte športové vzdelanie (absolvent FTVŠ), alebo osvedčenie z kurzu inštruktorov v akreditovanom vzdelávacom zariadení, o uznanie skúšky zo všeobecných predmetov treba požiadať písomne pred začiatkom kurzu na vyššie uvedenej adrese!!!

V prípade otázok nás kontaktujte mailom: europskajogovaakademia@gmail.com

Tešíme sa na Vás 🙂  Namasté