Kurzy inštruktorov


Európska jogová akadémia je zameraná na školenie kvalifikovaných inštruktorov jogy. Od marca 2014 realizujeme vzdelávacie programy akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: Inštruktor jogy 1. kvalifikačného stupňa a Inštruktor jogy 2. kvalifikačného stupňa. Absolvent vzdelávacieho programu akreditovaného MŠVVaŠ SR po vykonaní záverečnej skúšky a splnení všetkých podmienok získava Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré je dokladom o jeho kvalifikácii v zmysle zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre.

Od 1.1.2019 ponúka naše vzdelávacie zariadenie záujemcom o vzdelávanie v oblasti jogy kurzy organizované v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave v súlade so Zákonom č.440/2015 Z.z. o športe a jeho novelami:

 • Inštruktor jogy 1. – 3. kvalifikačného stupňa
 • Inštruktor jogovej terapie 1. – 3. kvalifikačného stupňa
 • Inštruktor jin jogy 1. – 3. kvalifikačného stupňa

Inštruktor 1. kvalifikačného stupňa získava najnižšiu inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EÚ. Po úspešnom ukončení vzdelávacieho kurzu získa absolvent Osvedčenie, na základe ktorého môže požiadať o zápis do registra fyzických osôb v športe a je oprávnený vykonávať činnosť inštruktora. Úspešným absolvovaním tohto kurzu získa absolvent súčasne možnosť ďalšieho vzdelávania v oblasti jogy. Po roku aktívnej praxe a vykonávaní činnosti inštruktora môže absolvovať kurz inštruktor 2. kvalifikačného stupňa a potom 3. najvyššieho stupňa. Obsah týchto kurzov na seba nadväzuje a v konečnom dôsledku dáva absolventovi ucelené základy vzdelania v tejto oblasti.

 

Inštruktor jogy 1. kvalifikačného stupňa

Profil absolventa:

Absolvent vzdelávacej aktivity Inštruktor jogy 1. kvalifikačného stupňa je špecializovaný odborník v oblasti jogy, ktorý má zodpovedajúce odborné znalosti zo všeobecných predmetov (anatómie, fyziológie, pedagogiky, psychológie, športových predmetov, regenerácie, výživy a prvej pomoci), z histórie a filozofie jogy, má prehľad o súčasných moderných štýloch jogy, má teoretické a hlavne praktické znalosti rôznych druhov ásan a ich základných variant, techník dýchania (pránájámy), pozná a je schopný naučiť cvičencov jogové zostavy Súrja namaskár a Rišikéšsku zostavu, koncentračné a relaxačné techniky, očistné techniky, má základné znalosti o mantrách a mudrách a vie ich vhodne využiť pri tvorbe lekcie jogy.

Na základe odborných vedomostí a vlastných praktických skúseností z oblasti jogy je schopný odborne zostaviť a viesť lekciu jogy pre začiatočníkov aj mierne pokročilých cvičencov pri zohľadnení princípov zdravého pohybu a dodržaní zásad vyváženej štruktúry jogovej lekcie s cieľom harmonického fyzického ako aj psychického vývoja cvičenca. Absolvent uvedenej vzdelávacej aktivity je schopný motivovať cvičencov k zdravému životnému štýlu a vlastnej jogovej praxi.

Podmienky účasti:

 • skúsenosti s praktizovaním jogy
 • vek minimálne 18 rokov
 • ukončené SŠ vzdelanie s maturitou

Absolvent tohto vzdelávacieho programu nemusí mať športové vzdelanie.

Kurz prebieha intenzívnou formou – výučba, teória a prax, po ktorej nasleduje individuálne štúdium a príprava na skúšku. Môže byť rozdelený do viacerých blokov počas predĺžených víkendov. Termín skúšky určí vzdelávacie zariadenie.

Kurz je ukončený záverečnou skúškou, ktorá má písomnú časť formou testu (všeobecné predmety) a ústnu a praktickú časť (joga). Podmienkou úspešného ukončenia kurzu je odovzdanie záverečnej práce v rozsahu min. 5 strán textu.

Cena kurzu: 680€

V cene je zahrnutá výučba, riadny termín skúšky, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie a pitný režim.

Prihlásiť do kurzu sa môžete tu:  akademia@fsport.uniba.sk

Aktuálny termín konania kurzu: Termíny kurzov

 

Inštruktor jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa

Profil absolventa:

Absolvent vzdelávacej aktivity Inštruktor jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa je špecializovaný odborník v oblasti terapeutickej jogy, ktorý má zodpovedajúce odborné znalosti zo všeobecných predmetov (anatómie, fyziológie, pedagogiky, psychológie, športových predmetov, regenerácie, výživy a prvej pomoci), z histórie a filozofie jogy, má prehľad o súčasných moderných štýloch jogy, má teoretické a hlavne praktické znalosti základných ásan a ich variant pre klientov so zdravotným a iným obmedzením, techník dýchania (pránájámy) a ich zdravotných účinkov, pozná a je schopný využívať koncentračné a relaxačné techniky, očistné techniky, má základné znalosti o význame bándh a mudier v praxi jogovej terapie a vie ich vhodne zaradiť do štruktúry lekcie. Absolvent kurzu je schopný využívať jogové pomôcky za účelom korekcie postavenia tela v ásane a vie aplikovať princípy správnej dopomoci pri cvičení.

Na základe odborných vedomostí a vlastných praktických skúseností je schopný odborne zostaviť a viesť lekciu jogy pre začiatočníkov, ako aj pre ľudí s rôznymi fyzickými aj zdravotnými obmedzeniami pri zohľadnení princípov zdravého pohybu a dodržaní zásad vyváženej štruktúry jogovej lekcie s cieľom harmonického fyzického ako aj psychického vývoja cvičenca. Absolvent uvedenej vzdelávacej aktivity je schopný motivovať cvičencov k zdravému životnému štýlu a vlastnej jogovej praxi.

Podmienky účasti:

 • skúsenosti s praktizovaním jogy
 • vek minimálne 18 rokov
 • ukončené SŠ vzdelanie s maturitou

Absolvent tohto vzdelávacieho programu nemusí mať športové vzdelanie.

Kurz prebieha intenzívnou formou – výučba, teória a prax, po ktorej nasleduje individuálne štúdium a príprava na skúšku. Môže byť rozdelený do viacerých blokov počas predĺžených víkendov. Termín skúšky určí vzdelávacie zariadenie.

Kurz je ukončený záverečnou skúškou, ktorá má písomnú časť formou testu (všeobecné predmety) a ústnu a praktickú časť (jogová terapia). Podmienkou úspešného ukončenia kurzu je odovzdanie záverečnej práce v rozsahu min. 5 strán textu.

Cena kurzu: 680€

V cene je zahrnutá výučba, riadny termín skúšky, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie a pitný režim.

Prihlásiť do kurzu sa môžete tu:  akademia@fsport.uniba.sk

Aktuálny termín konania kurzu: Termíny kurzov

 

Inštruktor jin jogy 1. kvalifikačného stupňa

Profil absolventa:

Absolvent kurzu Inštruktor jin jogy je odborníkom v oblasti jin jogy a jej využitia v joge a terapeutickej joge, ktorý má zodpovedajúce odborné znalosti zo všeobecných predmetov (anatómie, fyziológie, pedagogiky, psychológie, športových predmetov, regenerácie, výživy a prvej pomoci), vedomosti zo špecializovaných predmetov (jogovej filozofie, fyziológie fascií a orgánov zodpovedajúcich jednotlivým meridiánom, využitie meridiánov v jin joge, teórie jin jogy, základov posturálnej diagnostiky, princípov zdravého pohybu) a bude mať teoretické ale najmä praktické vedomosti o jin jogových pozíciách v súlade s princípmi zdravého pohybu, využití jogových pomôcok za účelom korekcie nastavenia tela, o využití relaxačných techník, dychových cvičení a myofasciálnej masáže.  

Absolvent je schopný zostaviť a viesť skupinové a individuálne lekcie jin jogy a upraviť cvičenie podľa individuálnych pohybových obmedzení klienta a v súlade s princípmi zdravého pohybu. Vie aplikovať princípy správnej dopomoci slovom aj dotykom.

Podmienky účasti:

 • skúsenosti s praktizovaním jogy
 • vek minimálne 18 rokov
 • ukončené SŠ vzdelanie s maturitou

Absolvent tohto vzdelávacieho programu nemusí mať športové vzdelanie.

Kurz prebieha intenzívnou formou – výučba, teória a prax, po ktorej nasleduje individuálne štúdium a príprava na skúšku. Môže byť rozdelený do viacerých blokov počas predĺžených víkendov. Termín skúšky určí vzdelávacie zariadenie.

Kurz je ukončený záverečnou skúškou, ktorá má písomnú časť formou testu (všeobecné predmety) a ústnu a praktickú časť (jin joga). Podmienkou úspešného ukončenia kurzu je odovzdanie záverečnej práce v rozsahu min. 5 strán textu.

Cena kurzu: 680€

V cene je zahrnutá výučba, riadny termín skúšky, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie a pitný režim.

Prihlásiť do kurzu sa môžete tu:  akademia@fsport.uniba.sk

Aktuálny termín konania kurzu: Termíny kurzov