Akreditovaný kurz „Inštruktor jin jogy“ 15.-17.3., 25.-28.4.2024


Milí jogíni, dávame Vám do pozornosti nový akreditovaný kurz inštruktora jin jogy!

Kurz inštruktor jin jogy 1. kvalifikačného stupňa organizujeme v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Je určený záujemcom o  jin jogu, jej princípy a využitie v jogovej praxi. Kurz je vhodný aj pre inštruktorov, ktorí si chcú rozšíriť svoje inštruktorské vzdelanie o túto oblasť.

Ponúkame vám kurz, ktorý vás naučí využívať terapeutickú jin jogu na prácu s telom a mysľou, na prácu s meridiánmi a orgánmi, ktoré s nimi súvisia, ako aj zvládanie emócií a prácu s nimi. Jin joga pracuje s fasciami a keďže vychádzame z rovnováhy jin a jang, jin joga je doplnkom jangovej, silovejšej jogy, ktorá pracuje viac najmä so svalmi. Jangové cvičenie podporuje prúdenie čchi v tele, jinové pracuje na jemnejšej úrovni, upokojuje, kultivuje a prináša rovnováhu do dnešného hektického, stresujúceho – jangového – sveta.

Absolvent kurzu Inštruktor jin jogy bude odborníkom v oblasti jin jogy a jej využitia v joge a terapeutickej joge, bude schopný zostaviť a viesť skupinové a individuálne lekcie jin jogy a upraviť cvičenie podľa individuálnych pohybových obmedzení klienta.

Výučba všeobecných predmetov (anatómia človeka, fyziológia telesných cvičení,  psychológia športu, biomechanika, didaktika športu, výživa a regenerácia a pod.), ktoré zabezpečuje FTVŠ, sa uskutoční prezenčne 15.-17.3.2024. Skúška zo všeobecnej časti bude formou testu, termín určí FTVŠ.

Špecializované predmety budú vyučované prezenčne v priestoroch Centra jogy, zdravia a pohybu na Ipeľskej 4 v Bratislave v dňoch 25.-28.4.2024 od 9,00 do 18,00. Lektori: Ľubica Zubaľová, Silvia Studenič Bobocká. Záverečná skúška bude prezenčná a pozostáva z ústnej časti a praktickej časti. Súčasťou skúšky je vypracovanie záverečnej práce v rozsahu 5-8 strán.

V rámci špecializácie sa budeme venovať nasledujúcim témam:

 • fyziológia – fascií a orgánov jednotlivých meridiánov,
 • práca s fasciami v jin joge,
 • energia čchi, rovnováha jing – jang,
 • jogová filozofia,
 • princípy jin jogy a jej prínosy,
 • dýchacie techniky a ich využitie v lekcii jin jogy,
 • využitie myofasciálnej masáže
 • posturálna diagnostika,
 • elementy,
 • meridiány a ich využitie v jin joge,
 • základné pozície a vytváranie jin jogových zostáv podľa meridiánov,
 • adaptácia pozícií pri obmedzeniach klienta,
 • využívanie pomôcok,
 • relaxačné techniky.

Po úspešnom absolvovaní kurzu a záverečných skúšok obdrží absolvent Osvedčenie o kvalifikácii inštruktor jin jogy 1. kvalifikačného stupňa v zmysle platného zákona o športe, ktoré vydáva FTVŠ UK v Bratislave, s časovo neobmedzenou platnosťou. Osvedčenie oprávňuje držiteľa k vykonávaniu činnosti inštruktora jin jogy v rámci krajín EÚ, k registrácii na živnostenskom úrade aj v registri osôb pracujúcich v športe.

Cena kurzu: 680 eur

Cena zahŕňa výučbu, skúšku v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia.

Na kurz sa môžete prihlásiť mailom na: akademia@fsport.uniba.sk

V prípade, že máte športové vzdelanie (absolvent FTVŠ), alebo osvedčenie z kurzu inštruktorov v akreditovanom vzdelávacom zariadení, o uznanie skúšky zo všeobecných predmetov treba požiadať písomne pred začiatkom kurzu na vyššie uvedenej adrese!!!

V prípade otázok nás kontaktujte mailom: europskajogovaakademia@gmail.com