Storno podmienky


 

 

 

STORNO PODMIENKY

 

Storno podmienky sú platné od 1.7.2022 pre všetky akcie organizované Európskou jogovou akadémiou (ďalej len “EJA”), Stupavská 61, 831 06 Bratislava, IČO: 45029890, DIČ: 2022979068.

 

  1. Poplatok za kurz/workshop/prednášku či iné podujatie (ďalej len “udalosť”) musí byť uhradený najneskôr 10 kalendárnych dní pred začiatkom udalosti, ak nie je pri udalosti uvedené inak.

 

  1. Možnosť vrátenia celej čiastky (100% mínus administratívny storno poplatok) je pri doručení žiadosti o storno účasť najneskôr do 30 kalendárnych dní pred začiatkom udalosti.

 

  1. V období medzi 10-tym a 30-tym kalendárnym dňom je možnosť požiadať o storno účasti, pričom bude vrátená polovica čiastky (50% mínus administratívny storno poplatok) alebo je možné požiadať o absolvovanie udalosti v náhradnom termíne (ak bude udalosť v budúcnosti zopakovaná).

 

  1. Žiadosť o storno, čiastočné storno alebo žiadosť o absolvovanie udalosti v náhradnom termíne je nutné zaslať výhradne formou mailu na email: europskajogovaakademia@gmail.com. V žiadosti je nutné uviesť: meno a priezvisko (prípadne názov firmy), telefonický kontakt, dátum úhrady poplatku, IBAN účtu, uhradenú sumu, názov udalosti, predmet žiadosti.

 

  1. EJA si vyhradzuje právo administratívneho storno poplatku vo výške 15 eur, ktorý bude odpočítaný zo sumy určenej na vrátenie.

 

  1. V prípade neuskutočnenia udalosti v dôsledku celospoločenských udalostí sa poplatok nevracia, ak udalosť bude uskutočnená v náhradnom termíne o čom bude EJA mailom účastníka informovať.

 

  1. V prípade neuskutočnenia udalosti z dôvodu prekážky na strane EJA sa vracia celá suma bez odpočítania administratívneho storno poplatku.

 

V Bratislave, 30.6.2022

 

 

EJA team