Akreditovaný kurz „Inštruktor jogovej terapie 1.kv.st.“ 20.9.-6.10.2024   Práve upravené !


Kurz inštruktorov jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa je určený praktizujúcim jogínom, ktorí sa zaujímajú hlavne o zdravotné aspekty cvičenia a praktizovania rôznych jogových techník s cieľom podpory a zachovania nielen fyzickej kondície, ale aj psychickej a mentálnej rovnováhy. V kurze sa budeme zaoberať predovšetkým praktizovaním ásan vychádzajúc z princípov zdravého vedomého pohybu, praktizovaním dýchacích techník na základe poznania fyziologických princípov správneho dýchania, využitím techník pratjaháry za účelom zdokonaľovania schopnosti odpútať sa od podnetov prichádzajúcich z okolia. Neodmysliteľnou súčasťou jogovej terapie sú techniky koncentrácie a meditácie, ktoré nás môžu postupne priviesť nielen k vnútornému stíšeniu, ale aj k spoznávaniu samých seba, čo je základným predpokladom práce na sebe.

Kurz inštruktorov jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa organizujeme v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave. Uskutoční sa prezenčne v dvoch učebných blokoch:

20.-22.9.2024 všeobecná časť,

3.-6.10.2024 špeciálna časť – jogová terapia.

Výučba všeobecných predmetov (anatómia človeka, fyziológia telesných cvičení, biomechanika, pedagogika a psychológia športu, diagnostika trénovanosti, výživa a formy regenerácie) začína v piatok 20.9. v poobedňajších hodinách a končí v nedeľu 22.9. na obed, uskutoční sa prezenčnou formou v priestoroch FTVŠ UK Bratislava.

Výučba tém zo špecializácie jogová terapia bude prebiehať v Bratislave od štvrtka do nedele 3.-6.10., denne od 9,00 do 18,00 hod. podľa rozvrhu výučby, ktorý účastníci dostanú mailom pred začiatkom kurzu. Miesto konania upresníme.

Lektori kurzu:

 • výučbu všeobecnej časti zabezpečujú pedagógovia FTVŠ UK Bratislava
 • lektori špeciálnej časti – jogová terapia: Adriana Pročková, Silvia Studenič Bobocká, Ľubica Zubaľová

V rámci špecializovanej časti – teória a prax jogovej terapie sa budeme venovať týmto témam:

 • história jogy, základy jogovej filozofie
 • Pataňdžaliho osem stupňov jogy
 • joga čikitsa a jogová terapia
 • jemnohmotná anatómia (Šaríra trajam a Paňčakóša)
 • princípy zdravého pohybu v joge
 • vývojová kineziológia a jej využitie v jogovej terapii
 • základné ásany, ich správne prevedenie v súlade so zásadami zdravého pohybu, fázy praktizovania ásany
 • použitie cvičebných pomôcok v jogovej terapii, dopomoc pri cvičení
 • základné dýchacie techniky a ich využitie v jogovej terapii, diagnostika dychu, spojenie vedomého pohybu a dychu
 • zdravotné aspekty a účinky vybraných pozícií a dýchacích techník
 • mudry, bandhy, práca s energiou v jogovej terapii
 • relaxácia – jej princípy a metódy
 • tvorba lekcie jogovej terapie, štruktúra lekcie, obsah, vzťah inštruktora a cvičenca

Po absolvovaní kurzu nasleduje samovzdelávanie a záverečná skúška. Predpokladaný termín skúšky: november 2024 (bude upresnené počas kurzu). Skúška zo všeobecných predmetov má formu písomného testu. Skúška zo špecializácie pozostáva z ústnej a praktickej časti, absolvent kurzu bude schopný zostaviť a viesť lekciu jogovej terapie v súlade s princípmi zdravého pohybu. Podmienkou úspešného absolvovania kurzu je odovzdanie písomnej záverečnej práce v rozsahu 5-8 strán textu (bude upresnené na kurze).

Po úspešnom absolvovaní všetkých častí kurzu a záverečnej skúšky obdrží absolvent Osvedčenie o kvalifikácii Inštruktor jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa v zmysle platného zákona o športe vydané FTVŠ UK v Bratislave, s časovo neobmedzenou platnosťou. Toto Osvedčenie Vás oprávňuje k vykonávaniu činnosti inštruktora v rámci krajín EÚ, k registrácii na živnostenskom úrade aj v registri osôb pracujúcich v športe.

V cene kurzu 760 € je zahrnutá výučba, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia a občerstvenie počas špeciálnej časti kurzu. Ubytovanie si účastníci zabezpečujú sami.

Na kurz sa môžete prihlásiť mailom: akademia@fsport.uniba.sk

V prípade, že máte športové vzdelanie (absolvent FTVŠ), alebo osvedčenie z kurzu inštruktorov v akreditovanom vzdelávacom zariadení, o uznanie skúšky zo všeobecných predmetov treba požiadať písomne pred začiatkom kurzu na vyššie uvedenej adrese!!!

V prípade otázok nás kontaktujte mailom: europskajogovaakademia@gmail.com