Akreditovaný kurz „Inštruktor jogy 1.kv.st.“ 20.9.-27.10.2024   Práve upravené !


Milí záujemcovia o akreditovaný kurz inštruktora jogy!

Základný kurz Inštruktor jogy organizujeme už 10 rokov a veľmi nás teší, že mnohí naši úspešní absolventi dnes už prevádzkujú vlastné jogové štúdiá, sú to známi jogoví inštruktori u nás, ale aj v zahraničí a svoje skúsenosti odovzdávajú ďalej svojim cvičencom. Toto vzdelávanie je určené nielen tým, ktorí sa chcú stať inštruktormi jogy a profesionálne sa venovať tejto činnosti, ale všetkým, ktorí sa o jogu zaujímajú, praktizujú ju, majú záujem získať poznatky z tejto oblasti a chcú sa posunúť ďalej vo svojej jogovej praxi.

Kurz bude prebiehať intenzívnou formou výuky v dvoch blokoch: 20.-22.9.2024 (piatok poobede, celá sobota a nedeľa doobeda) bude prebiehať prezenčne výuka všeobecných predmetov (anatómia človeka, fyziológia telesných cvičení, biomechanika, pedagogika a psychológia športu, diagnostika trénovanosti, výživa a formy regenerácie) pod vedením FTVŠ UK Bratislava v priestoroch fakulty. Špecializácia – výuka tém z oblasti jogy sa uskutoční prezenčne v Centre jogy, zdravia a pohybu v Bratislave, Ipeľská 4, v dňoch 24.-27.10.2024, t.j. od štvrtka do nedele v čase od 9.00 do 18.00 hod. Presný rozvrh výučby dostanú účastníci mailom pred začiatkom kurzu.

Lektori kurzu:

 • výučbu všeobecnej časti zabezpečujú pedagógovia FTVŠ UK v Bratislave
 • lektori špeciálnej časti – tradičná joga: Adriana Pročková a Frederick Ayisi

V rámci špecializovanej časti – teória a prax jogy sa budeme venovať týmto témam:

 • história a filozofia jogy
 • súčasné moderné štýly jogy
 • Pataňdžaliho osem stupňov jogy
 • jemnohmotná anatómia (Šaríra trajam, Paňčakóša)
 • očistné techniky (Šat karmy)
 • pránájáma – otázka prány v ľudskom tele, význam pri praktizovaní jogy, základné techniky dýchania
 • bandhy a ich význam v praxi jogy
 • mantry
 • mudry, význam a ich využitie v jogovej lekcii
 • ásany – základné pozície v sede, v ľahu, základné pozície v stoji, rovnovážne pozície, inverzné pozície (správne prevedenie pozícií a prechodov medzi nimi, dopomoc v pozíciách)
 • cvičebná zostava Súrjanamaskár
 • Rišikéšska zostava
 • relaxácia – jej princípy a metódy
 • tvorba lekcie jogy, štruktúra lekcie, základné princípy vyučovania jogy.

Po absolvovaní kurzu nasleduje samovzdelávanie a záverečná skúška, predpokladaný termín skúšky – koniec novembra alebo začiatok decembra 2024 (presný termín bude dohodnutý priamo na kurze s účastníkmi kurzu). Skúška zo všeobecných predmetov sa uskutoční formou testu. Skúška z jogy má ústnu časť a praktickú časť, na ktorej účastníci preukážu schopnosť zostaviť a viesť lekciu jogy pre začiatočníkov. Podmienkou úspešného absolvovania kurzu je odovzdanie písomnej záverečnej práce v rozsahu 5-8 strán textu (bude upresnené na kurze).

Po úspešnom absolvovaní všetkých častí kurzu a záverečnej skúšky obdrží absolvent Osvedčenie o kvalifikácii Inštruktor jogy 1. kvalifikačného stupňa v zmysle platného zákona o športe vydané FTVŠ UK v Bratislave, s časovo neobmedzenou platnosťou. Toto Osvedčenie Vás oprávňuje k vykonávaniu činnosti inštruktora jogy v rámci krajín EÚ, k registrácii na živnostenskom úrade aj v registri osôb pracujúcich v športe.

V cene kurzu 760 € je zahrnutá výučba, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia a občerstvenie počas špeciálnej časti kurzu. Ubytovanie si účastníci zabezpečujú sami.

Na kurz sa môžete prihlásiť mailom: akademia@fsport.uniba.sk

V prípade, že máte športové vzdelanie (absolvent FTVŠ), alebo osvedčenie z kurzu inštruktorov v akreditovanom vzdelávacom zariadení, o uznanie skúšky zo všeobecných predmetov treba požiadať písomne pred začiatkom kurzu na vyššie uvedenej adrese!!!

V prípade otázok ma kontaktujte mailom: ada.prockova@gmail.com

Tešíme sa na Vás 🙂 Namasté